Производствени дейности
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Избор на регистр. одитор за неависим одит на индивидуален и консолидиран фин. отчети за 2018 г. на дружеството и групата
4/18/2018

О Б Я В А
Избор на регистриран одитор за финансов одит на годишните финансови отчети за 2018 г. на дъщерните дружества.
4/18/2018


В завода са обособени следните технологични цехове:
  • Цех “Авиационна техника” (ЦАТ) – основно звено в структурата на завода, където се извършва КВР на ВС и техните компоненти.
  • Цех “Механичен” (ЦМ) е обособен в самостоятелно звено, специализирано в производството на резервни части, механична и термообработка на метали и нанасяне на галванични покрития.
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД