За нас
Е-магазин Терем
Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС
7/6/2020

О Б Я В А
Отдаване под наем на част от имот, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД
4/13/2020


Дейност

Основен предмет на дейност на предприятието е извършването на капитално– възстановителен ремонт и удължаване междуремонтния ресурс на следните видове авиационна техника: вертолети Ми–17, Ми–8, Ми–14ПЛ/БТ, Ми–24Д/В, Ми–2, Ка–26; самолет Ан–2; отделни компоненти от военни и граждански въздухоплавателни следства; бутални авиационни двигатели: Аш–62 ИР (всички серии), АИ–14 Р, М–137 А, М–337, М–462 РФ, М–14 П, М–14В26. В завода се ремонтират компоненти от самолети Як–18, Як–18Т, Ан–12, Ту–154, L-410, “Вилга”, “Злин–42”, Ан–24, Ан–26. ВРЗ “ЛЕТЕЦ” има издадени Сертификати от Министерство на отбраната за ремонт на военна авиационна техника и е лицензиран от Министерството на транспорта и съобщенията за техническо обслужване и ремонт на гражданска въздухоплавателна техника.
Непрекъснато в завода се усвоява нова техника и агрегати, разработват се нови технологии за възстановяване и ремонт на компоненти.

Заводът притежава сертификат за управление на качество съгласно БДС EN ISO 9001:2000. Заводът притежава сертификат за управление на качеството, съгласно съюзната публикация на НАТО -AQAP 2110.

Tехнически състав

В предприятието работи инженерно – технически състав с голям опит в областта на ремонта. Редом с дългогодишните опитни работници и служители в непосредствената производствена дейност се заети много млади специалисти. 
"Терем - Летец" ЕООД разполага с високо квалифицирани специалисти и работници, извършващи техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Нивото на квалификацията на персонала се определя от: 25 % специалисти с висше образование, 27 % със средно техническо образование и 48 % със средно образование.

Инфраструктура

Предприятието разполага с добре развита инфраструктура, ремонтни помещения и спомагателни производствени участъци, обезпечаващи пълен цикъл на ремонтно– възстановителните работи.
Заводът има изграден цех “Авиационна техника” (ЦАТ) с обща площ от 5000 м2 , съоръжен с необходимите товароподемни средства (до 5 т), оборудване и енергийно захранване. В него се извършват основните монтажно – демонтажни операции по ремонтираната техника, комплектацията и с необходимите резервни части от внос и собствено производство, настройка и изпитания на различните подсистеми, цялостна проверка на машините и оформянето на ремонтната документация. Тук е разположена стендова зала за изпитание на генераторите и ултразвукова установка за почистване на филтри от хидравлична, маслена и горивна системи.
В участък “Приборно оборудване” се извършва ремонт на приборно– навигационно оборудване и системите за автоматично управление, като се използва съвременна техника за цялостна проверка, регулиране и настройка. В участъка е оборудвана “чиста стая”, в която се ремонтират и изпитват прецизни жироскопични прибори от системите за навигация и управление.
В участък “Електрооборудване” се извършва ремонт на електроинсталациите и електроагрегатите на авиационната техника.
В участък “Радиоелектронно оборудване” е усвоен ремонта на основните апаратури и блокове за близка и далечна навигация, радиокомпаси, радиовисотомери и свързочни радиостанции.
В участък “Авиационно въоръжение” се извършва ремонт на различни типове неуправляемо и управляемо ракетно въоръжение, авиационно–артилерийски системи, прицелна и управляваща апаратура, монтирани на вертолети Ми–17 и Ми–24.
Ремонта на агрегати от системите на вертолета се извършва в участък “Агрегатен”. Изпитанията на ремонтираните агрегати от хидравличните системи се извършват в добре оборудвана стендова зала. Някои от стендовете предимно с универсално предназначение са внос от Русия. По–голямата част от специализираните стендове, като тези за изпитания на хидродемпферите от втулката на носещия винт, рулевите приводи и агрегати, комбинираните агрегати за управление и хидроблоковете са разработени и изработени от специалисти на завода.
В участък “Агрегатен” е инсталиран единственият в България стенд за комплексни изпитания на опашната трансмисия на вертолети Ми–8, Ми–17, Ми–14 и Ми–24.
Друга основна дейност на завода е ремонта и изпитанията на бутални авиационни двигатели от основните типове самолети и вертолети.
Окончателното регулиране на параметрите на ремонтираните двигатели и комплексна проверка с натоварване се извършва в специализирана изпитателна станция.
В цех “Механичен” е съсредоточено производството на резервни части, спомагателно технологично оборудване, инструменти и приспособления. Разполага с автоматични револверни автомати АСР–200 с висока производителност.
В цеха се изработват резервни части за летателни апарати. Обособени са и отделения за изработка на: гумени уплътнения със сложна форма, аргонно заваряване и леене на алуминиеви сплави.
В цех “Механичен” се произвеждат изделия с гражданско предназначение като холни маси, обикновени и сгъваеми столове, сгъваеми легла, закачалки и др.
Заводът разполага с автоматизирани машини за огъване на тръби със сложна пространствена форма с висока производителност.
В участък “Галваничен” се извършва нанасяне на защитни покрития и възстановяване на износени детайли.
Добре е развито складовото стопанство и материално – техническото снабдяване.
В отдел “Технически” се разработва необходимата технологична и конструктивна документация. Квалифицираният инженерно – технически състав на отдела е постоянно ангажиран с усвояването на ремонта на нови изделия, разработването на инструменти, приспособления и стендове.
Инспекторите по качеството упражняват постоянен контрол на ремонтираните изделия, като се следи за точното спазване на действащите технологии.
В химическата лаборатория, снабдена със съответната техника се извършва прецизни спектографски анализи на различни конструкционни материали, проверка състава и чистотата на авиационните горива, масла и други съпътстващи дейности.

Партньорство

"Терем - Летец" ЕООД е изградил солидни партньорски взаимоотношения с предприятия и фирми със сродна дейност от Русия, Украйна, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Германия и др.
Ръководството е загрижено за бъдещето му и провежда редица мероприятия, които имат за задача да запазят, възстановяват и разширят вътрешния и външния пазар, както на специална, така и на гражданска продукция, като по този начин се съхрани производствения, технологичния и кадровия потенциал на завода.

  • Разработват се и се усвояват нови продукти и услуги с военно, специално и гражданско предназначение.
  • Осъществяват се международни контакти на двустранна и многостранна основа както и в направление евроатлантическа интеграция.
  • Разработват се пазарно– продуктови мрежи и канали за реализация на военна, специална и гражданска продукция.
  • Участва се в изложения и панаири в страната и чужбина с цел представяне на завода, неговите производствено, технологичните му възможности и привличане на нови клиенти и бизнес партньори.
  • Организира се и се осъществява ефективна рекламна дейност.
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД