Новини
„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД, гр. Провадия

Изпълняват договор с българска фирма за ремонт на катери тип БМК-130.
Завода изработва мебели за обзавеждане на офиси и жилища по поръчка
Продължава производството на алуминиева дограма с профили на белгийската 
фирма „ДЕКЬОНИНК”.

КАБИНА ПОСТОВА БРОНИРАНА

Кабина Постова Бронирана служи за защита от нападение с огнестрелно оръжие предпазва охранителите посредством вградени в стените листове от висококачествена балистична стомана, чиято дебелина съответства на класа защита, 7,62x39мм куршум от Ак 47.

О Б Я В А

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г.

 Данни за дружествата:

                                                                                                                                 хил. лв.

Дружество

Сума на актива към

31.12.2017 г.

Сума на нетните приходи от продажби на продукция за

2017 г.

„Терем-КРЗ Флотски арсенал Варна” ЕООД

29 943

12 843 

„Терем-Хан Крум” ЕООД

14 273

2 487 

„Терем-Ивайло” ЕООД

4 797

3 610

„Терем-Летец” ЕООД

5 869

4 012 

„Терем-Овеч” ЕООД

2 295

1 136

„Терем-Цар Самуил” ЕООД

1 513

2 749

Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО/МСС).

Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

o  Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o  Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката. В екипа трябва да има най-малко двама регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители). Списъкът се представя в оригинал, а документите към него, копия, заверени от участника.

o  Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o  Да представят декларация по чл.28 във връзка с §1, т.3 от ДР на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;

o  Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o  Да представят информация за опита в одитирането, включително и на подобни дружества – списък на основните договори за извършен одит на предприятия, с посочване на информация за сума на активите, численост на персонала, през последните 3 години, включително стойности, дати и получатели, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

  Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 15.03.2019 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад на годишния финансов отчет на всяко едно от дъщерните дружества;

o  Място на изпълнение: административната сграда на съответното дъщерно дружество (в гр. София и в страната).

Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)    Работните часове за проверката и заверката – по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

b)    Цена за 1 час проверка - по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

c)    Обща сума на одита - по отделно за всяко едно от дружествата, както и за целия ангажимент;

d)   Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на кандидатстване.

Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна на процедурата по избор на одитор/одиторско предпредприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 10 май 2018 г. на адрес: град София-1836, жк. „Левски – Г“, ул. „Станислав Доспевски“, бл.40 - стая № 9 “Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г.

o  Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 16 май 2018 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85.

 


О Б Я В А

Конкурсът ще се проведе по реда на Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г.

 Данни за дружеството:

o  Сумата на актива на баланса за 2017 г. е в размер на 118 423 хил. лв.;

o  Нетните приходи от продажби за 2017 г. възлизат на 14 968 хил. лв.;

 Данни за групата:

o  Сумата на актива на баланса за 2017 г. е в размер на 68 328 хил. лв.;

o  Нетните приходи от продажби на продукция за 2017 г. възлизат на 34 590 хил. лв.;

 Годишните финансови отчети на дружествата се съставят при спазване изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО/МСС).

Изисквания към участниците в конкурсната процедура (техническо предложение):

o  Да представят Удостоверение от Института на дипломираните експерт-счетоводители, заверено от участника копие, доказващо статута на участника на регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗНФО;

o  Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата и одитиращия екип, с приложени към него документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. Посочва се дипломираният експерт-счетоводител, носещ отговорност за изпълнение на поръчката. В екипа трябва да има най-малко двама регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители). Списъкът се представя в оригинал, а документите към него, копия, заверени от участника.

o  Писмо за приемане на одиторския ангажимент със съдържание, определено по Международните одиторски стандарти – оригинал;

o  Да представят декларация по чл.28 във връзка с §1, т.3 от ДР на ЗНФО за независимост от одитираното предприятие и липса на конфликт на интереси – в оригинал;

o  Да представят ценова оферта, в която да посочват обхвата на предлаганата услуга;

o  Да представят информация за опита в одитирането, включително и на подобни дружества – списък на основните договори за извършен одит на предприятия, с посочване на информация за сума на активите, численост на персонала, през последните 3 години, включително стойности, дати и получатели, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение. Референцията/ите се представят в заверени от участника копия.

 Срок и място на изпълнение:

o  Срок: до 20.03.2019 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад на индивидуалния финансов отчет на дружеството. В срок до 22.04.2019 г. да бъде изготвен и представен одиторския доклад за консолидирания финансов отчет на групата;

o  Място на изпълнение: административната сграда на „Терем-Холдинг” ЕАД в гр. София, жк. „Левски – Г”, ул. „Станислав Доспевски”, бл.40

Предлагана цена и начин на плащане (ценово предложение):

o  Да се представи ценова оферта, с включени всички преки и допълнителни разходи, свързани с одита (не се допуска отделно фактуриране на командировъчни и други допълнителни разходи).

Ценовата оферта трябва да съдържа информация за:

a)      Работните часове за проверката и заверката – по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

b)         Цена за 1 час проверка - по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

c)         Общата сума на одита - по отделно за индивидуалния и за консолидирания отчети, както и за целия ангажимент;

d)        Допълнителни услуги от одитора – периодични консултации /минимум на тримесечие/, методологическа помощ и др., без да се увеличава цената на одита.

o  Начин на плащане: чрез директен банков превод, по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок от 20 дни от датата на предаване на одиторския доклад;

Всички оригинални документи към офертата да са подписани от законно представляващия участника по съдебна/търговска регистрация и оформени с административния печат на участника.

Всички копия на документи, които са представени с офертата, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подписани със свеж подпис на представляващия участника по търговска регистрация.

 Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни от датата на кандидатстване.

Друга информация:

o  Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис на лицевата страна на процедурата по избор на одитор/одиторско предпредприятие за извършване на независим одит на годишни финансови отчети и името на кандидата – регистриран одитор/одиторско предприятие, точен адрес на подателя и лице за контакти, както и телефон за връзка. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, поставен в плика с офертата.

o  Пликът с офертата (с техническото и ценово предложения, поотделно) се подава до 16 часа на 10 май 2018 г. на адрес: град София-1836, жк. „Левски – Г“, ул. „Станислав Доспевски“, бл.40 - стая № 9 “Деловодство”. Оферти, получени в деловодството след посочения краен срок няма да бъдат приемани. Офертите на кандидати, чиито технически предложения не отговорят на условията на конкурса няма да бъдат класирани.

o  Оценяването на офертите, които отговорят на изискванията на настоящия конкурс, ще се извърши в съответствие с Вътрешните правила за избор на регистрирани одитори на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, одобрени със Заповед № ОХ-481/30.07.2010 г.

o  Допълнителна информация може да бъде предоставена в срок до 10 май 2018 г. на адреса на дружеството или чрез запитване по факс:02/946 55 85.

 


Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД